Krakovska usluga fiskalne kase

Godina 2015. donijela je promjene za lijeènike koji provode ekonomsku kampanju. Od 1. marta prošle godine u malim kancelarijama pojavile su se male registarske kase u razraðenim mini-uredima, a od lekara koji su saraðivali sa pacijentima bilo je potrebno da evidentiraju sve prihode za uslugu ovog alata. Uprkos protestima medicinskih krugova, donesena je odluka ministra u svijesti registar kasa.

Tvrdilo se da bi kuæne posete bile nemjerljive, a penzionisani lekari bi se povukli iz kontinuiranog rada, na poèetku poteškoæa sa blagajnom. Navodi su bili pogrešni. Prodavci blagajne u našoj ponudi su mali, mobilni ureðaji i visoki za ugostiteljstvo i trgovinu. Još uvek se ne možete složiti sa tvrdnjom da je usluga blagajne teška. Primjer naravno mogu biti medicinske usluge. Lekar koji nudi usluge spašavanja života dovoljan je da stvori 2 ili 3 pozicije na iznos. Dodatna dužnost je štampanje dnevnog i mjeseènog izvještaja. Pored toga, registar blagajne mora biti pregledan jednom svake dvije godine, od strane ovlaštenog servisera.

Prema sadašnjoj uredbi ministra finansija, ne samo da su lekarske kancelarije bile dužne da uvedu registarske kase, veæ za razlièite profesionalne grupe koje drže ove ureðaje od prošle godine, bez obzira na promet, ukljuèujemo, izmeðu ostalog:- advokati,- raèunovoðe,- automehanièari,- frizeri,- kozmetièari.

https://veins-cream.eu VarikosetteVarikosette - Put do besprekorno lijepih i zdravih nogu!

Sadašnja uredba istièe 31. decembra 2016. godine. Da u 2017. svi poduzetnici prodaju i pružaju usluge pojedincimane vodite biznis. Prema Ministarstvu finansija, postoji jedan recept za konkurenciju uobièajenoj zoni u trgovini i za usluge.

Postavlja se pitanje, ili æe u narednim godinama biti važno koristiti olakšicu za kupovinu blagajne. Trenutno sadrži 700 zlota. Može se uzeti od bilo kog lica koje je u toku perioda instaliralo kase i ispravno je prijavilo poreski naslov. Poreska uprava ima 30 dana za razmatranje zahtjeva za povrat od 700 PLN. Ili æe biti snažno pobediti sa sadašnje pomoæi u narednim godinama, objasniæe kako æe Ministarstvo objaviti novu uredbu.